Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty.