"Nobliści są wśród nas"

O szkole

Historia

Po II wojnie Choszczówka nie miała szkoły.
Dzieci uczęszczały do szkół w Białołęce Dworskiej i w Płudach.
W 1958r. dokonano uroczystego otwarcia
Szkoły Podstawowej Nr 156.
W 2000r. została ona przekształcona
w Gimnazjum nr 4, a od 2004r. nosi nazwę
Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów.


Dzień dzisiejszy

1 września 2017r. w wyniku reformy edukacji
Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów
po 20 latach działalności przekształcono
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 367.
Mimo upływu ponad półwiecza
od pierwszego dzwonka to niezwykłe położenie szkoły,
wyjątkowi oraz oddani szkole ludzie
nadają jej wciąż ten sam niepowtarzalny charakter.

Dane osobowe

Rada Rodziców

Skład osobowy Rady Rodziców 2023/2024

Przewodnicząca Rady Rodziców Sylwia Jaczyńska- Kolasza
I Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców Wojciech Amanowicz- Bednarek
II Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców Mariusz Witczak
Skarbnik Wojciech Amanowicz- Bednarek
e-mail: radarodzicow@sp367.waw.pl

Konto bankowe

SKŁADKĘ NA RADĘ RODZICÓW

można wpłacać

w sekretariacie szkoły

lub przelewem na konto

PKO BP S.A. IV ODDZIAŁ WARSZAWA

57 1020 1042 0000 8302 0010 8050


Obwód szkolny

Deklaracja Dostępności na stronie

Szkoła Podstawowa nr 367 im. Polskich Noblistów w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.sp367.waw.pl. Data publikacji strony internetowej: 01.02.2019 Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.02.2019. Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 05.02.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Kontakt

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 367
im. Polskich Noblistów
ul Przytulna 3
03-083 Warszawa

Dyrektor szkoły

Bożena Rutkowska
tel/fax: 22 811 06 84
e-mail: brutkowska@sp367.waw.pl

Sekretariat

tel./faks: 22 811 06 84
e-mail : sekretariat@sp367.waw.pl
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNE
OD GODZ. 7.30 DO GODZ. 16.00

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 367 im. Polskich Noblistów. Szczegóły w zakładce: Dane osobowe.
Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 367 im. Polskich Noblistów. Szczegóły w zakładce: Dane osobowe.
Klauzula informacyjna