Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej
na rok szkolny 2020/ 2021
do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia
prowadzonych przez m. st. Warszawę- 
od 4 czerwca od g. 8.00.